برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

رهن و اجاره تجاری

رهن و اجاره تجاری

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 708382 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 15000000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
2 708381 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 6210000000 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 708378 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 6550000000 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
4 708364 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 2050000000 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
5 708363 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 4420000000 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
6 708351 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 390000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 708350 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 250000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 708349 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 100000000 2000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 708348 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 300000000 1000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
10 708347 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 1100000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 708346 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 600000000 0 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 708345 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 100000000 2700000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
13 708344 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 260000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
14 708343 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 50000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 708340 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 80000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 708338 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 30000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 708337 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 708336 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 400000000 6000000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 708334 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 40000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 708333 ****** ****** ****** ****** 1399-09-08 650000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل