برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

ملک کرج

ملک کرج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 643349 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 2700 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
2 639285 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
3 367851 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 200000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
4 643373 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
5 614960 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
6 643281 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 50000000 3800000 مغازه رهن و اجاره اختیاریه گلدن فایل مشاهده فایل
7 633890 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش سازمان برنامه گلدن فایل مشاهده فایل
8 643407 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 462000000 0 مسکونی فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
9 643347 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 24000000 کلنگی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
10 585384 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 کلنگی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
11 626942 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 30000000 4000000 مغازه رهن و اجاره خواجه عبدالله گلدن فایل مشاهده فایل
12 643381 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 100000000 13000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 643415 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 105000000 0 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
14 643324 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 780000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
15 643301 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 17500000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 369810 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 کلنگی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 571331 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 60000000 5000000 مغازه رهن و اجاره فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
18 643367 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 50000000 3800000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 643400 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 250000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
20 643290 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 100000000 2800000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل