برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

تجاری اداری بندربوشهر

تجاری اداری بندربوشهر

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 695628 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 370000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
2 695627 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
3 695626 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره سازمان برنامه گلدن فایل مشاهده فایل
4 695625 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 3200000000 0 موقعیت اداری فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 695624 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 275000000 600000 مسکونی رهن و اجاره شهر زیبا گلدن فایل مشاهده فایل
6 695623 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 120000000 7000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
7 695622 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
8 695621 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 1360000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
9 695620 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 50000000 4600000 مسکونی رهن و اجاره سردار جنگل گلدن فایل مشاهده فایل
10 695619 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 260000000 0 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
11 695617 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 620000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
12 695616 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 0 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
13 695614 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 50000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
14 695612 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 250000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
15 695611 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 330000000 0 مسکونی رهن و اجاره ولنجک گلدن فایل مشاهده فایل
16 695610 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 1700000000 0 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
17 695609 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 120000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
18 695607 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 2600000000 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم و سوم گلدن فایل مشاهده فایل
19 695606 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 2200000000 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
20 695604 ****** ****** ****** ****** 1399-05-21 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل