برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

تجاری کرج

تجاری کرج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 654617 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 0 مسکونی فروش اختیاریه گلدن فایل مشاهده فایل
2 654590 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 300000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 654621 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 1300 مسکونی رهن و اجاره ولیعصر گلدن فایل مشاهده فایل
4 654675 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 190000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 647275 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 27000000 کلنگی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
6 654645 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
7 654676 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 654612 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 400000000 0 مسکونی رهن و اجاره شمس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
9 654663 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
10 627089 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 18000000 مسکونی فروش شهران گلدن فایل مشاهده فایل
11 654636 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 30000000 2200000 موقعیت اداری رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
12 654654 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 633353 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 200000000 18000000 موقعیت اداری رهن و اجاره عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 654543 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 0 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
15 654545 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 310000000 200000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
16 654628 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 30000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره باغ فیض گلدن فایل مشاهده فایل
17 654625 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 0 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
18 441575 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 30000000 2500000 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
19 652443 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 0 27000000 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
20 653978 ****** ****** ****** ****** 1398-04-04 170000000 0 مسکونی رهن و اجاره شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل