برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

ویلا کرج

ویلا کرج

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 704959 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
2 704958 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 704957 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 100000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
4 704956 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
5 704955 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 50000000 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
6 704954 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
7 704953 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 375000000 0 مسکونی رهن و اجاره بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
8 704952 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 46000000 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
9 704951 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 350000000 0 مسکونی رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
10 704950 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 50000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
11 704949 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 90000000 مسکونی فروش نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
12 704948 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 0 مسکونی فروش ونک گلدن فایل مشاهده فایل
13 704947 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 450000000 0 مسکونی رهن و اجاره نیاوران گلدن فایل مشاهده فایل
14 704946 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 200000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره اراج گلدن فایل مشاهده فایل
15 704945 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 550000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره پونک گلدن فایل مشاهده فایل
16 704944 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 3008000000 47000000 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 704943 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 500000000 0 مسکونی رهن و اجاره کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
18 704942 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 100000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
19 704941 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 80000000 5000000 مسکونی رهن و اجاره بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
20 704940 ****** ****** ****** ****** 1399-08-06 0 0 مسکونی فروش بلوار مرزداران گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل