برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

سوئیت خرم آباد

سوئیت خرم آباد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 643349 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 2700 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
2 643373 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 643281 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 50000000 3800000 مغازه رهن و اجاره اختیاریه گلدن فایل مشاهده فایل
4 643393 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 120000000 3000000 مسکونی رهن و اجاره جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 367851 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 200000000 8000000 موقعیت اداری رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
6 614960 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
7 626942 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 30000000 4000000 مغازه رهن و اجاره خواجه عبدالله گلدن فایل مشاهده فایل
8 643381 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 100000000 13000000 مسکونی رهن و اجاره زعفرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
9 643407 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 462000000 0 مسکونی فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
10 585384 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 کلنگی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
11 633890 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 مسکونی فروش سازمان برنامه گلدن فایل مشاهده فایل
12 643324 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 780000000 0 موقعیت اداری رهن و اجاره کامرانیه گلدن فایل مشاهده فایل
13 643415 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 105000000 0 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
14 643347 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 24000000 کلنگی فروش شریعتی گلدن فایل مشاهده فایل
15 643386 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 780000000 0 مسکونی فروش اردیبهشت گلدن فایل مشاهده فایل
16 369810 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 0 کلنگی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 623601 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 40000000 مغازه فروش اشرفی گلدن فایل مشاهده فایل
18 643290 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 100000000 2800000 مسکونی رهن و اجاره ستارخان گلدن فایل مشاهده فایل
19 643400 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 250000000 1500000 مسکونی رهن و اجاره شهرک غرب (فاز 1 تا فاز 7) گلدن فایل مشاهده فایل
20 643301 ****** ****** ****** ****** 1397-11-30 0 17500000 مسکونی فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل