برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

سوئیت مشهد

سوئیت مشهد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 696069 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 150000000 12000000 موقعیت اداری رهن و اجاره الهیه گلدن فایل مشاهده فایل
2 696068 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 190000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
3 696067 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 800000000 0 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
4 696066 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
5 696065 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 300000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهران گلدن فایل مشاهده فایل
6 696064 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 0 57000000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
7 696062 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 50000000 3500000 مسکونی رهن و اجاره ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
8 696061 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 200000000 11000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
9 696061 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 200000000 11000000 مسکونی رهن و اجاره جردن گلدن فایل مشاهده فایل
10 696060 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 500000000 10000000 مسکونی رهن و اجاره آجودانیه گلدن فایل مشاهده فایل
11 696059 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 100000000 4000000 مسکونی رهن و اجاره گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
12 696058 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 220000000 6500000 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
13 696057 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 5200000000 0 مسکونی فروش سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
14 696056 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 400000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
15 696055 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 290000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
16 696054 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 320000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
17 696053 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 290000000 0 مسکونی رهن و اجاره سعادت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
18 696052 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 0 40000000 مسکونی فروش گیشا گلدن فایل مشاهده فایل
19 696051 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 100000000 8500000 مسکونی رهن و اجاره هروی گلدن فایل مشاهده فایل
20 696050 ****** ****** ****** ****** 1399-05-25 250000000 0 مسکونی رهن و اجاره شهر آرا گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل