برای مشاهده فایل ها ورود را بزنید

88694338

09372909057

۰۹۳۸۵۸۱۵۹۸۴

مغازه خرم آباد

مغازه خرم آباد

آموزش نحوه استفاده از گلدن فایل

آخرین فایل ها

# شماره مالک تلفن تاریخ قیمت کل / ودیعه قیمت متری/اجاره نوع ملک وضعیت منطقه منبع ابزار
1 188924 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 موقعیت اداری فروش مطهری گلدن فایل مشاهده فایل
2 218727 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 55000000 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
3 236758 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 150000000 تجاری فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
4 283805 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 24000000 موقعیت اداری فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
5 298782 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش عباس آباد گلدن فایل مشاهده فایل
6 306654 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
7 320027 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 45000000 موقعیت اداری فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
8 334780 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مغازه فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
9 340767 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
10 345850 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش یوسف آباد گلدن فایل مشاهده فایل
11 347735 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مغازه فروش پونک گلدن فایل مشاهده فایل
12 357354 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 50000000 مغازه فروش میرداماد گلدن فایل مشاهده فایل
13 360205 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش ظفر گلدن فایل مشاهده فایل
14 376211 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 33000000 کلنگی فروش بنی هاشم گلدن فایل مشاهده فایل
15 379281 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش ژاندرمری گلدن فایل مشاهده فایل
16 380627 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 30000000 کلنگی فروش هفت تیر گلدن فایل مشاهده فایل
17 387038 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مغازه فروش بلوار فردوس گلدن فایل مشاهده فایل
18 402861 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش جنت آباد گلدن فایل مشاهده فایل
19 402965 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش کاشانی گلدن فایل مشاهده فایل
20 410791 ****** ****** ****** ****** 1398-08-27 0 0 مسکونی فروش فلکه اول و دوم صادقیه گلدن فایل مشاهده فایل
گلدن فایل